Historia szkoły

 

     Minister Edukacji Narodowej,  Profesor Mirosław Handke, dnia 14.02. 1999 roku, podjął decyzję     o zreformowaniu oświaty i utworzeniu gimnazjów. Decyzja ta została poparta Rozporządzeniem MEN z dnia 15.02 1999 roku w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (Dz.U.nr 14 z dn. 23.02.1999).

   W myśl w/w decyzji, Rada Miejska w Karczewie w dniu 23. 02.1999 roku ustaliła, że „z dniem 01.09.br. zakłada się Publiczne Gimnazjum w Karczewie przy ulicy Bielińskiego 7, zwane dalej „szkołą”. Granicami obwodu szkoły są granice administracyjne Gminy Karczew. Organizację szkoły określa statut, stanowiący załącznik do niniejszego aktu założycielskiego.” 

    Przewodniczącym ówczesnej Rady Miejskiej w Karczewie był Pan Tadeusz Marton,  Burmistrzem –   Pan Mirosław Pszonka, a Przewodniczącym Komisji Oświaty – Pan Roman Skwara.

    Tak to się zaczęło! Dla całej społeczności miasta i gminy , nie była to decyzja łatwa. Były protesty rodziców, obawy nauczycieli, sprzeciw społeczeństwa wobec likwidacji „Jedynki”, najstarszej w mieście szkoły. Niestety, decyzja Ministra Edukacji Narodowej, a zatem i Rady Miejskiej  były nieodwołalne. Czasu było bardzo mało, a nikt nie wiedział jak podejść do problemu. Nie było programów nauczania, nie było podręczników.

    Zadanie zorganizowania gimnazjum zostało powierzone Pani Ewie Lasockiej i zastępczyni – Pani Urszuli Trzaskowskiej.  Zaczęto od spotkania z przyszłymi gimnazjalistami, co  miało miejsce 10 czerwca 1999 roku.

   Jedyne w gminie Gimnazjum zaczęło pracę w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa.

     Budynek składał się z dwóch części „starej”- powstałej w XIX wieku, dzięki kierownikowi Janowi Krzewniakowi i Panu Faustynowi Fryszowi oraz „nowej” – powstałej dzięki staraniom Pani dyrektor, Elżbiety Niedziółki. „Nowy” budynek powstawał od 1987 roku i został oddany do użytku 1 września 1996 roku. Obie części szkoły zostały połączone łącznikiem. Młodzież i rodzice po długim oczekiwaniu na poprawę warunków pracy, z radością powitali rok szkolny 1996/97 w nowej szkole. Radość społeczności „Jedynki” nie trwała długo, tylko 3 lata.

     Pierwszych gimnazjalistów było 242. Uczniowie zostali podzieleni na 10 klas, od A do J. Wśród wszystkich uczniów było 87 osób dojeżdżających. Pierwsi gimnazjaliści rozpoczęli pracę tylko w „nowym” budynku ; w „starym” – uczyli się uczniowie już Szkoły Podstawowej nr 2,a  jeszcze do czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.  Z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1, została zorganizowana „Izba pamięci”, której współtwórcą i opiekunem była i jest Pani Urszula Trzaskowska (rusycystka). W pierwszym roku w gimnazjum pracowało 24 nauczycieli, 19 pracowników obsługi.

     W drugim roku pracy (2000/2001) do gimnazjum przyszło 9 klas; w tym jedna w całości męska.  W roku szkolnym 2001/2002 naukę rozpoczęły kolejne 9 klas. Szkoła liczyła wówczas 643 uczniów, 28 oddziałów, pracowało 52 nauczycieli i 20 osób obsługi. Gimnazjum miało poważne problemy lokalowe.  Zajęcia odbywały się na dwie zmiany, do godziny 18.55.

    W dniach 14 i 15 maja 2002 roku odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny. Dnia 1 czerwca 2002 roku gimnazjaliści po raz pierwszy zatańczyli poloneza na Rynku Zygmunta Starego i od tamtej pory stało się to tradycją nie tylko szkoły, ale i miasta. Natomiast 15 czerwca 2002 roku nastąpiło uroczyste nadanie gimnazjum imienia Bolesława Prusa,  poprzedzone konkursem wśród uczniów  i akcją wyboru patrona wśród mieszkańców miasta. Szkoła otrzymała sztandar, który ufundowali  rodzice. Ponadto nastąpiło odsłonięcie tablicy z aktualną nazwą szkoły obok tablicy Bolesława Prusa w hollu głównym ( na tablicy     z Bolesławem Prusem była nazwa szkoły podstawowej, która od 1.09.1999r. przestała istnieć).

        Dnia 20 czerwca 2002 r. pierwsi absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa opuścili szkołę.

        W latach 2002 - 2007 dyrektorem  szkoły  została  Pani Izabela Stefanowska, dotychczasowy pedagog szkolny. Funkcje zastępców dyrektora pełniły: Pani Barbara Pszonka  i Hanna Grabowska.  Aby zmniejszyć uciążliwość drugiej zmiany zlikwidowano holl na kondygnacji C i utworzono salę lekcyjną.  Nową lokalizację, na kondygnacji B, po zlikwidowaniu hollu, otrzymała też biblioteka szkolna.  Ponadto biblioteka została wyposażona w stanowiska komputerowe. Dnia 31 października 2003 roku nasze gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła z klasą”.

   W roku szkolnym 2003/ 2004 młodzież szkolna uczyła się  w 26 oddziałach, w tym w 8 – pierwszych.  Od tego roku zaczęła zmniejszać się  liczba uczniów. To też rok pierwszego większego jubileuszu – pięciolecia istnienia szkoły.

         W roku szkolnym 2004/2005 powstało 7 klas pierwszych. W tym roku z okazji święta szkoły był zorganizowany potężny, jako przedsięwzięcie, dochodowy dla szkoły, festyn dla społeczności miasta na terenie stadionu LKS Mazur – Karczew.

 W roku szkolnym  2005/2006 – największym wydarzeniem była pielgrzymka do Katynia do Rosji. W  kwietniu 2006r. szkoła zorganizowała  obchody rocznicy mordu w Katyniu, połączone ze spotkaniami z rodzinami ofiar i otwarcie wystawy „Karczewskie ofiary Katynia”. Wystawę podarowali szkole wnukowie Pana Bronisława Buniakowskiego, zamordowanego w Katyniu i kierownika Szkoły Podstawowej w Karczewie w latach 1938-1940. Wystawa stanowi stały eksponat w szkolnej izbie pamięci.

    W roku szkolnym 2007/2008 następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Organ prowadzący powołał na  to  stanowisko dyrektora  Panią Ewę Lasocką.  Ten rok szkolny został otwarty szczególnie – oddano do użytku młodzieży i społeczeństwa miasta pierwsze w gminie boisko wielofunkcyjne „Orlik”.  Do klas pierwszych przyszło tylko 6 klas pierwszych,  a w roku szkolnym 2008/2009 – naukę w klasach pierwszych rozpoczęło tylko 5 oddziałów i ten stan utrzymuje się do dziś.

     Młodzież naszego gimnazjum  uczestniczy w licznych konkursach przedmiotowych,  które  kończą się  sukcesami. Na  szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia  drużyny piłki ręcznej,  która rozsławia szkołę w całej Polsce.  O ogromnej ilości przedsięwzięć, które mają miejsce w Gimnazjum im. Bolesława Prusa  w Karczewie można przeczytać w Kronice Szkoły, liczącej już 10 tomów.   

Foto Migawki
 
Kalendarz