Psycholog, Pedagog

 

Stronę redagują: p. Grażyna Trzaskowska (pedagog)

 

 

" Pociecha jest balsamem na głęboką ranę. Jest oazą w bezkresnej pustyni. Pociecha jest jak łagodząca dłoń na twojej skroni. Pociecha jest niczym bliska przyjazna twarz. To obecność kogoś, kto rozumie twoje łzy, przysłuchuje się twojemu utrudzonemu sercu, w smutku i nieszczęściu pozostaje przy tobie i pomaga dojrzeć parę gwiazd"

Phil Bosmans

 

 

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KARCZEWIE,

ZAPRASZA UCZNIÓW I RODZICÓW

DO KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ PRZEZ SIEBIE POMOCY I WSPARCIA

 

Drodzy Rodzice przyszłorocznych uczniów
klas pierwszych

Szkoły Podstawowej Nr 1w Karczewie!

W dniach 6 - 31 marca2017r. odbędzie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych.

 • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają do sekretariatu Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie.

 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

·         Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły  Podstawowej Nr 1


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

 

Wstęp

"Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie: z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu osiągnięcia określonych kwalifikacji, a równocześnie jest decyzją o osiągnięciu okre­ślonej pozycji społecznej i socjalnej." ( .... )

Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów?

Rodzicu - czy zastanawiałeś się nad tym, kto ma największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory twojego dziecka?

O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej oczywiście może zdecydować samodzielnie. Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytu­acji, czy też okoliczności.

W trakcie prowadzonych przez KOWEZiU badań zapytano gimnazjalistów oto, kto i co ma największy wpływ na ich edukacyjne i zawodowe wybory.'

Okazało się, że:

 • największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, mają rodzice oraz tradycje rodzinne,
 • ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka,
 • istotną rolę odgrywają także nauczyciele, którzy swoją postawą mogą zachęcić bądź zniechęcić do wyboru danego zawodu,
 • nie mniej ważna jest wiedza czerpana z Internetu,
 • dużą rolę odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca zamieszkania młodej osoby. Także moda na dany zawód może znacząco przyczynić się do podjęcia takiego, a nie innego wyboru szkoły i zawodu. Zdarza się, że o wyborze decy­duje czasami przypadek, media oraz prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej szkoły czy kierunku.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Was - Rodziców - jako osoby znaczące, które są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i za­wodowej. Warto zatem wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować jako inwestycję w ich przyszłą karierę.

Czy spodziewaliście się, że macie tak duży wpływ na wybory swoich dzieci? Bez wątpie­nia możecie być pomocni w podjęciu dobrej decyzji o wyborze szkoły i zawodu przez Wasze dzieci. Wyniki badań, które wcześniej przytoczono, wskazują również na istotny wpływ na wybór szkoły lub zawodu tzw. czynników zewnętrznych (część z nich wymieniliśmy).

Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, czy też przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć:

 • zainteresowania,
 • predyspozycje,
 • zdolności, talent,
 • umiejętności,
 • temperament,
 • cechy charakteru,
 • wartości,
 • możliwości intelektualne,
 • postawy,
 • przekonania,
 • stan zdrowia.

O powyższych czynnikach będziemy mówić  dalej.

Czy rodzice mogą być doradcami?

Rodzicu - jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decy­zji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.

Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie: Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? Rodzicu, przede wszystkim możesz:

 • zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje,   zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji
  o jego zainteresowaniach,
 • przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa "ryba w wodzie",
 • rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
 • towarzyszyć w codziennych obowiązkach - to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji ("Będę sławną piosenkarką, albo modelką") poprzez fazę zainteresowań ("Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie") do krystalizacji pomysłów na siebie ("Interesują mnie samochody. Wybiorę szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym"),
 • angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu? TAK

Rodzicu:

 • dobrze znasz swoje dziecko,
 • możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie "Co chcę robić w życiu?",
 • stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związa­nego
  z pracą zawodową, czy uczeniem się,
 • przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źró­dłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejają etykietę "wiarygodne",
 • dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi .

Gromadzenie informacji:jakie jest moje dziecko, co warto wiedzieć o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych

Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest pozna­nie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka. Nastolatek czerpie informacje o sobie od rówieśników, nauczycieli i swoich bliskich.

Rodzice mogą bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Rodzice są tymi osobami, które na co dzień obserwują dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania różnych zadań. Można powiedzieć, że rola rodzica w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest nie do przecenienia. I choć każdy rodzic zna swoje dziecko, to przed dokonywaniem ważnych wyborów i podejmowaniem decyzji o przyszłym zawodzie warto nazwać zainteresowania, zdolności, porozmawiać o wartościach jakie są dla dziecka ważne. Na co zwracać uwagę?
O czym rozmawiać?

Zainteresowania

Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mó­wić. Obserwując dziecko, można zauważyć, że dużo czasu i uwagi poświęca ono, np. niektó­rym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym. Zainteresowania mają wpływ na zachowania młodych ludzi. Daje się zauważyć, że uczniowie, którzy intere­sują się danym tematem, chętniej go zgłębiają i poszerzają wiedzę. Można zaobserwować zależność między ich zainteresowaniami a tym, czego lubią się uczyć. Na przykład jeśli dziecko interesuje się chemią, to chętnie będzie brało udział w konkursach z tej dziedziny lub zaangażuje się w zajęcia koła chemicznego. Takich działań raczej nie podejmie dziecko, które twierdzi, że chemia to strata czasu.

Często zdarza się również, że nastolatek interesuje się czymś, co nie jest bezpośrednio powiązane z nauką szkolną, np. modą, czy motoryzacją.

Określenie zainteresowań sprzyja identyfikacji młodego człowieka z wybranymi obszarami zawodowymi oraz zachęca do poszukiwań informacji o zawodach charakterystycznych dla danego obszaru. Warto również zastanowić sie jakie przedmioty szkolne lubi Twoje dziecko,
z których ma najlepsze oceny? A czym interesuje się Twój syn/Twoja córka?

Zdolności

Zdolność można traktować jako pewną sprawność do wykonywania czynności lub możli­wości, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. Najczęściej wyróżnia się zdolności ogólne, do których zalicza się inteligencję, spostrzegawczość, wy­obraźnię, zręczność oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe. Warto o uzdolnieniach rozmawiać z dziećmi, gdyż one kojarzą je głównie z działalnością artystyczną. A' przecież dziecko może być uzdolnione językowo, bo szybko i efektywnie uczy się języków obcych. Takie właśnie przejawy uzdolnień u dzieci można wykorzystać podczas planowania dalszej kariery edukacyjnej. Jakie zdolności ma Twój syn/Twoja córka?

Umiejętności

Można zastanawiać się nad tym, co dziecko umie robić. Oczywiście trudno tu mówić o umie­jętnościach zawodowych, choć zdarzają się uczniowie, którzy mają już pewne umiejętności, bo czymś konkretnie się interesują (np. informatyką, motoryzacją). Często podpatrują osoby wykonujące interesujące ich zawody, spotykają się z nimi i pomagają w wykonywaniu prac, np. naprawa samochodu.

Rodzice mogą zaobserwować u swoich dzieci także inne umiejętności, które zwykło się nazwać ponadzawodowymi czy kluczowymi. Trudno jest je przyporządkować tylko do jed­nego ściśle określonego zawodu. Jako przykładowe można wymienić, np. radzenie sobie ze stresem, wyszukiwanie informacji, zarządzanie czasem, planowanie itd.

Wartości

Wartości to podstawowe kryterium-przewodnik w kształtowaniu postaw człowieka w sto­sunku do wydarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi. Są źródłem motywacji i osobistych działań w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest ważne, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy. Nie warto wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. O wartościach trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie
z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Jeśli np. ktoś ceni sobie niesienie pomo­cy innym, angażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to może to być wskazówka, że w przyszłości wybierze dla siebie profesję z grupy zawodów społecznych. Natomiast jeśli dla kogoś wartością jest niezależność, to raczej nie wybierze zawodu, w którym trzeba podporządkowywać się przełożonym i wykonywać polecenia służbowe. Jakie wartości są ważne dla Twojego syna/Twojej córki?

Temperament

Temperament to zbiór cech charakterystycznych dla danej osoby. Jedni potrafią długo wy­konywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada znie­cierpliwienie i zniechęcenie. Jedni potrzebują ludzi wokół, inni wolą samotność. Różnice
w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem, stąd np. trudno sobie wyobrazić kogoś, kto jest żywiołowy, ekspresyjny, wykonującego pracę laboranta, która wymaga spokoju i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Obserwacje w tym zakresie także mogą dostarczyć informacji, które będą przydatne w szukaniu pomysłów na karierę zawodową dziecka. Jaki temperament ma Twój syn/Twoja córka?

Cechy charakteru

Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które jesteśmy w stanie kontrolować, wpływać na nie i je kształtować. Planując drogę zawodową, warto je poznać. Do tego można oczywiście zachęcać także dzieci. Przykładowo, jeśli ktoś jest bar­dzo dokładny, to szybciej odnajdzie się prędzej w zawodach wymagających dużej precyzji niż ktoś dla kogo są to cechy zupełnie obce.A jaki charakter ma Twój syn/Twoja córka?

Możliwości intelektualne

Analizując potencjał dziecka, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dotychczasowych szkolnych osiągnąć:

 • Jak radzi sobie z nauką?
 • Jakie ma oceny?
 • Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności?

Na powyższe pytania warto poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem. Można także po­rozmawiać z wychowawcą klasy, do której uczęszcza lub z pedagogiem czy psychologiem szkolnym.

 

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ UZALEŻNIONY OD MEDIÓW

Nie jest uzalżniony ktoś, kto dużo czasu poświęca na przeglądanie Internetu w telefonie komórkowym, ale nie ponosi z tego tytułu negatywnych kosekwencji (np. nie oddala się od bliskich) oraz potrafi w każdej chwilie przerwać tę czynność, bez odczuwania negatywnych emocji

FONOHOLIZM UZALEŻNIENIE XXI

 

DROGI RODZICU! Proszę poczytaj, jakie niebezpieczństwo grozi Twojemu Dziecku, podaję ciekawą sytronę w interneciehttp://1lojaslo.pl/pliki/Fonoholizm.pdf

 

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

 

w ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków zatruć narkotykami, tzw. dopalaczami.

W trosce o zdrowie młodych ludzi apeluję do WSZYSTKICH RODZICÓW I UCZNIÓW

aby nie kupowali i nie zażywali takich środków.

  OTO lista numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy:

 

 • 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,

 •  
 • 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach                 bezpieczeństwa dzieci

 • 800 12 12 12 –Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

 • 112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 •  Bądź czujny! Popatrz! Zastanów się!

 

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,robia-z-glowa-rozne-rzeczy,173721.html

Foto Migawki
 
Kalendarz